Ninth Generation


440. John Burnham (private). Sarah Burnham and John Burnham were married.140

441. Sarah Burnham (private).

Children were:

220

i.

John Burnham-29862.

ii.

Jonathan Burnham (private).

iii.

Thomas Burnham (private).

iv.

Robert Burnham (private).

v.

Sarah Burnham (private).

vi.

Mary Burnham (private).

vii.

Elizabeth Burnham (private).

viii.

Hannah Burnham (private).